lunes, 20 de mayo de 2019

Roda de premsa. 16.05.19

Eivissa, 16 de maig de 2019

L'Associació Professional de Docents d'Eivissa
(APDE) i la Federació d'Associacions de
Familíes d'Eivissa (FAPA) realitzen la sol·licitud per la creació de la Direcció General
d’Educació d’Eivissa

Justificació:
Les peculiaritats de la vida en un arxipèlag són evidents. Més quan la insularitat es veu afectada per
no poder exercir la presa de decisions directa sobre els assumptes que pertanyen al teu àmbit
territorial. La situació d’Eivissa és aquesta. Des de la assumpció de les en competències en educació,
totes les responsabilitats s’han centralitzat a Mallorca, fet que ha suposat no pocs problemes per la
nostra illa. Tal i com hem vingut denunciat els darrers anys, els problemes ocasionats per dèficits
històrics en la manca d’inversió a la nostra illa són gairebé estructurals. Això provoca que
s'arrosseguin problemes que d ificulten enormement avançar cap a una educació del S.XXI. La falta
de competències i de poder decisori fa que s’estiguin enquistant situacions molt preocupants i que
des de Mallorca es faci poc per solucionar les. Podríem, a tall d’exemple, nomenar els en ormes
problemes d’infraestructures que tenim, la falta de planificació en la construcció de nous centres ben
necessaris, l’escassa comprensió de situacions pròpies en la distribució de la quota de professorat, les
decisions no consensuades amb la comunitat educativa de l’illa (Dotació d’administratius als centres
de primària, Centre d’Educació Especial de Sant Josep, Junta de Personal Docents no Universitari
per illes, etc.), el transport escolar en situacions d’escolarització no obligatòria (tot i sabent d e les
característiques urbanístiques especials de la nostra illa), la falta d'adaptació de les beques de
menjador a les situacions laborals de l’illa, algunes formacions permanent del professorat
inadequades, altres que no s’ofereixen en igualtat de condic ions pels nostres docents, el greuge
comparatiu en l’arribada de substitucions als centres, l’especial condició de l’illa respecte
l’escolarització d’alumnat nouvingut i les dificultats que això provoca en els centres, i, en definitiva,
la dificultat de tractar en primera persona i sense intermediaris totes aquelles situacions que afecten a
la nostra educació, ja siga a nivell de centres, com de docents, com de famílies.

Per aquesta raó,
Sol·licitam formalment que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
crei la Direcció General d’Educació d’Eivissa que pugui pal·liar totes aquestes problemàtiques que
ens sorgeixen per ser, simplement, una illa. Aquesta DG ha d’estar dotada d’un pressupost específic
i d’uns professionals que puguin desenvolupar les funcions de la mateixa.
Sense voler substituir responsabilitats, fem una proposta de funcions, basade en les funcions que ara
mateix estan repartides entre les diferents Direccions Generals de la Conselleria.

Funcions de la DG:
• Coordinació administrativa (el que es fa actualment).
• Planificació educativa.
• Elaboració del Pla d’infraestructures i proposta d’amplicacions de centres, renovació o obres
de reparació dels mateixos.
• Escolarització.
• Priorització per l’assumpció per part de la Conselleria d’Educació dels centres del 1r cicle de
l’etapa d’infantil (0-3 anys).
• Ordenació dels cicles de Formació Professional de l’illa.
• Relació entre la FP i les empreses de l’illa per la realització de les pràctiques.
• Facilitació dels centres i la distribució d’aquests quant als ensenyaments de règim especial.
• Gestió de les substitucions, o al menys, coordinació d’aquest procés a l’àmbit d’Eivissa.
• Presa de decisions quant al model de Formació Permanent del Professorat. Adaptació de les
formacions a la necessitat de l’illa. Coordinació amb el CEP d’Eivissa.
• Major presència en la decisió de les quotes de professorat als centres educatius. Que les
peculiaritats de l’illa es tinguin en compte per aquestes quotes i el seu funcionament.
• Major presència en les decisions que afectin a la Seu Universitària d’Eivissa (manca de
docents, major presència d’aquests de forma presencial, foment de la recerca educativa a l’illa
en matèria d’educació).
• Incitar la participació de les famílies i sobretot, afavorir aquesta. Creació d’una Mesa de
Famílies pròpia a l’illa d’Eivissa, per l’anàlisi dels problemes a resoldre propis de l’illa.
• Assumir les dinàmiques en relació a una possible Mesa de Docents o Consell Sectorial
d’Educació amb les associacions de docents de l’illa.
• Afavorir el moviment associatiu de l’alumnat i promoure’l.
• Assumir les funcions del Consell Insular d’Eivissa en matèria d’educació o fer les passes
normatives perquè això succeeixi.
• Coordinar els serveis i les activitats complementàries.
• Adaptar a les situacions pròpies de l’illa les diferents vicissituds que apareixen en el procés
de dotació de beques de menjador.
• Coordinació de les diferents ajudes dels diferents Ajuntaments quant als ajuts per material
didàctic i llibres de text.
• Iniciar estratègies i dotar als centres de professionals per la correcta acollida de l’alumnat
nouvingut.
• Coordinar els aspectes relacionats amb una correcta implementació d’una educació inclusiva.
• Coordinació i presa de decisions amb l’Inspecció d’Educació (DIE) amb tots aquells temes
relacionats amb la nostra illa.
• Avaluació, conjuntament amb els centres i la IE, del sistema educatiu a l’illa d’Eivissa.
• I totes aquelles que siguin susceptibles de ser assumides per aquesta DG i que vagin en relació
amb els temes educatius d’especial rellevància per Eivissa.

viernes, 22 de febrero de 2019

Eivissa, 21 de febrer de 2019. Portal Nou. Eivissa


Roda de Premsa conjunta:
· Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE)
· FAPA Eivissa
· AMIPA del CEIP Can Raspall el
· Claustre del CEIP Can Raspalls,
· Associació de Directores de Primària,
· Associació de Directores de Secundària,
· Consell Escolar Insular d’Eivissa (CEIE),
· Assemblea de 0-3 anys d'Eivissa.


Al  manifest s’ha adherit la Junta la Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (JdPDNU) i l’Institut d’Estudis Eivissenc

MANIFESTEN

Arran de la publicació a un mitjà de comunicació de la notícia de la queixa d'un pare per una pràctica d'un docent del CEIP Can Raspalls; del nul rigor periodístic en la redacció de la notícia: de la inexistència d'un contrast de la periodista amb els professionals de l'educació per veure la fonamentació pedagògica de la pràctica denunciada: de la ridiculització, menyspreu i fins i tot, insult cap a aquest professional i cap al centre; de l’intencionat oblit en demanar a l'AMIPA o a les altres famílies sobre quina és la seua opinió; de les posteriors reaccions de certs partits polítics, donant per certa la notícia sense cap element crític, reflexiu i sense cap argumentació pedagògica; i d’una utilització de les llengües, aquest element tan valuós culturalment, de forma tan malintencionada i de fonamentació de l'odi, volem manifestar que:
La pràctica denunciada consisteix en l’utilització d’un alter ego com “referent lingüístic”. La raó és senzilla: si volem que l’alumnat parli amb els docents en una llengua en un moment determinat i en una altra llengua en altres moments, això resultarà molt difícil per ells per aquesta referència lingüística (ho podem comprovar a les nostres relacions personals malgrat nosaltres ja som adults) i una de les llengües resultarà perjudicada. En el cas que ens ocupa, aquesta era la intenció del docent: que els alumnes no s’adreçassin a ell en català (llengua de relació entre docents i alumnes) quan estaven fent classe de castellà. Una pràctica que lluny del que s’ha fet veure en aquest periòdic, el que pretén és afavorir l’ús del castellà en aquesta àrea. Aquesta és una pràctica molt habitual en comunitats lingüístiques bilingües a l'hora que els alumnes puguin desenvolupar en igualtat de condicions el seu aprenentatge de dues llengües. A més, és una pràctica quotidiana a les classes d'anglès quan aquest professorat ha de fer classes en llengua anglesa i amb una altra llengua. Això que és tan habitual i comprensible, esdevé una circumstància difícil a l'hora d'ensenyar llengües. Per això s'empra aquest recurs, amb la intenció que els infants, en la seua expressió oral, tan important per desenvolupar les seues competències lingüístiques, puguin fer un ús adequat amb els adults de les diferents llengües que conviuen, i volem insistir en aquest concepte, conviuen, dins dels centres. Seria molt difícil d'una altra manera. Es tracta d'una dramatització. D'una representació. D'un recurs pedagògic fonamentat i creatiu que ajuda a l’aprenentatge de les diferents llengües als nostres alumnes. De fet, a les universitats se'ns ha ensenyat aquest recurs als que som docents.

Per això ens surten moltes preguntes:
 • Per què mai s'ha fet notícia de les mateixes pràctiques pedagògiques quan algú les ha fet per a desenvolupar l'àrea o assignatura d'anglès? Aquesta és una pràctica habitual i amb llarga tradició dins de les nostres aules. Per què ningú ha acusat cap docent d'anglès de ridiculitzar aquesta llengua? No hem vist cap denúncia cap a la Missis Paty, o cap Mister Taylor. Tal vegada perquè seria absurd? Tal vegada perquè això no ven conflicte i crispació?

 • Per què una suposada periodista no contrasta pedagògicament una opinió d'un pare? No sap que això té un fonament des del punt de vista de la psicologia, de la sociolingüística i el que és més important, de la pedagogia i de la didàctica de les llengües?

 • Per què no realitza una bona praxis periodística i contrasta amb la resta de famílies? O de si és real el que aquesta persona conta i com ho conta? És així com es desenvolupa una bona pràctica periodística? És conscient aquesta periodista que l’article desperta la intolerància i l’odi d’un sector de la societat que no accepta la diversitat del nostre país? El docent ja ha rebut diverses amenaces de mort mitjançant telefonades al centre després de sortir publicada la denúncia, en uns fets lamentables que ja han estat denunciats als jutjats.

 • Per què hi ha representants polítics que se sumen a aquesta campanya de desprestigi d’un centre públic que fa una feina tan necessària per la societat eivissenca sense un mínim de responsabilitat, i el que és més greu, sense conèixer de primera mà altres opinions que facin veure quina és la realitat del que l’escola desenvolupa i de les pràctiques que allí es fan? És una forma d’obtenir rèdit polític, a pesar del mal que li fan al sistema educatiu i a la llengua pròpia d’Eivissa?

 • És més, quin tipus de persona pot sembrar tant d’odi cap a un docent sense tenir el més mínim de proves ni d’arguments? Tal vegada aquestes persones ridiculitzarien una llengua pel simple fet de no ser la seua llengua materna? Tal vegada fiquin en les ments d’uns altres els seus propis prejudicis? No saben que són models per als seus propis fills i filles?

 • No saben que nosaltres estam aquí per desenvolupar al màxim les competències lingüístics en el màxim de les llengües possibles dels nostres fills i filles? Saben quins són els resultats que s’obtenen en català i castellà a les Illes Balears? Coneixen la pèrdua de parlants de català a Eivissa? Ho recordam:

A les Proves IAQSE any 2015 el català està 4 punts per sota del castellà a Eivissa. A les proves PISA 2015, a la prova de comprensió lectora en llengua castellana s’obté una puntuació de 485, front al 496 de la mitjana estatal, una puntuació que, comptabilitzat el marge d’error típic, és a efectes acadèmics similar a de la mitjana estatal.
Segons la darrera enquesta d’usos lingüístics l’ús de la llengua catalana ha baixat un 8,2% del 2004 al 2014.
És això el que volen, que hi hagi una llengua que desaparegui? Nosaltres mai voldríem això per cap llengua. Nosaltres estimam les llengües, totes. Són la manera que ens comunicam, que compartim, que els nostres infants es relacionen i construeixen el seu món. A les escoles d’Eivissa es respecta i es fomenta la pluralitat lingüística. És un element de cohesió social i no una arma d’enfrontament.
 • No ho saben això aquestes persones? Els convidam, us convidam, a què passeu un matí en qualsevol de les nostres escoles i que pugueu viure, en primera persona, la realitat de les nostres aules. Una realitat multicultural on les diferents llengües presents uneixen i no divideixen; fan amistat, i no divisió; creen cooperació i no conflicte.


Per tot això, des del col·lectiu de les famílies volem deixar clar que defensam el nostre dret  a estar informats de les metodologies emprades als nostres centres educatius i si no entenem l’objectiu o no hi estem d’acord tenim dret a ser escoltats i a rebre les explicacions que pertoquin, però malgrat les pràctiques educatives no siguin del nostre gust, hem d’acceptar l’autoritat pedagògica dels docents si aquestes estan avalades pel claustre i per la recerca pedagogia, com és en el cas que mos ha reunit avui aquí.
Remarcar el fet que a l’AMIPA del centre no havia arribat mai cap mena de queixa per la tasca d’aquest mestre i que el denunciant mai s’havia posat en contacte amb l’AMIPA per fer arribar el seu malestar.
Remarcar també que al CEIP Can Raspalls hi ha una veritable implicació de les famílies en el funcionament del centre, que el centre ha comptat en tot moment amb el suport i recolzament de les famílies, que malgrat no voler entrar en conflictes no ha tingut més remei que posicionar-se perquè es diu que perquè la mentida s’imposi, només és necessari que els que saben la veritat callin i no facin res, i no serem nosaltres els que callem i no facem res, les famílies no volem, ni tolerarem que ens utilitzin de forma capciosa com s’ha fet a l’article, difamant la tasca d’un centre del que ens sentim orgullosos, tergiversant la realitat del nostre dia a dia.
Per altra banda, potser en política tot val, però avui aquí volem deixar clar que no permetrem que, una vegada més, els interessos partidistes sembrin llavors de conflicte i crispació a la nostra comunitat educativa. No permetrem que s’utilitzi l’educació com a arma política. Exigim responsabilitat als representant polítics, responsabilitat i respecte cap als professionals i cap a les famílies. Ja vàrem tenir prou crispació la legislatura passada, si volen parlar d’educació que ho facin amb tarannà constructiu, aportant propostes realistes als problemes que estan pendents de resoldre, que parlin amb els agents educatius, així sí que podrem construir una societat millor i de pas, donar exemple als nostres joves. L’estratègia de desprestigi de la tasca docent als nostres centres i de manipulació de l’opinió pública no tindrà altre resultat que el enfrontament amb la comunitat educativa en el seu conjunt.

Per acabar, diguem a aquestes persones, aquí i ara, en veu alta i forta: no ens toqueu l’escola. No toqueu els nostres centres, perquè ens trobareu, com podeu veure en aquesta roda de premsa, tot junts, units i sense por ni fissures. Eivissa té uns grans professionals i es treballa molt i molt dur per fer d’aquesta societat millor. No toqueu l’escola, perquè som els professionals de l’ensenyament i sabem el que tenim entre mans. Perquè som famílies que col·laborem amb les escoles i instituts i ens impliquem en l’educació dels nostres fills i filles.
No ens toqueu l’escola, perquè nosaltres som els primers en voler millorar el sistema lluny de corporativismes que l’única cosa que faria seria tirar pedres contra el nostre propi teulat. Repetim a aquestes persones, amb determinació, que no ens toqueu l’escola amb les vostres falsedats i manipulacions, perquè nosaltres us respondrem com hem fet ara i sempre: amb arguments sòlids i contrastables. No ens toqueu l’escola. No us ho permetrem.

PROU D’UTILITZAR L’EDUCACIÓ COM A ARMA POLÍTICA DESPRESTIGIANT LA FEINA DELS CENTRES I DELS DOCENT.

MANIFEST 21_02_2019
Eivissa, 21 de febrer de 2019. Portal Nou. Eivissa


Roda de Premsa conjunta:
· Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE)
· FAPA Eivissa
· AMIPA del CEIP Can Raspall el
· Claustre del CEIP Can Raspalls,
· Associació de Directores de Primària,
· Associació de Directores de Secundària,
· Consell Escolar Insular d’Eivissa (CEIE),
· Assemblea de 0-3 anys d'Eivissa.


Al  manifest s’ha adherit la Junta la Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (JdPDNU) i l’Institut d’Estudis Eivissenc


MANIFESTEN


Arran de la publicació a un mitjà de comunicació de la notícia de la queixa d'un pare per una pràctica d'un docent del CEIP Can Raspalls; del nul rigor periodístic en la redacció de la notícia: de la inexistència d'un contrast de la periodista amb els professionals de l'educació per veure la fonamentació pedagògica de la pràctica denunciada: de la ridiculització, menyspreu i fins i tot, insult cap a aquest professional i cap al centre; de l’intencionat oblit en demanar a l'AMIPA o a les altres famílies sobre quina és la seua opinió; de les posteriors reaccions de certs partits polítics, donant per certa la notícia sense cap element crític, reflexiu i sense cap argumentació pedagògica; i d’una utilització de les llengües, aquest element tan valuós culturalment, de forma tan malintencionada i de fonamentació de l'odi, volem manifestar que:
La pràctica denunciada consisteix en l’utilització d’un alter ego com “referent lingüístic”. La raó és senzilla: si volem que l’alumnat parli amb els docents en una llengua en un moment determinat i en una altra llengua en altres moments, això resultarà molt difícil per ells per aquesta referència lingüística (ho podem comprovar a les nostres relacions personals malgrat nosaltres ja som adults) i una de les llengües resultarà perjudicada. En el cas que ens ocupa, aquesta era la intenció del docent: que els alumnes no s’adreçassin a ell en català (llengua de relació entre docents i alumnes) quan estaven fent classe de castellà. Una pràctica que lluny del que s’ha fet veure en aquest periòdic, el que pretén és afavorir l’ús del castellà en aquesta àrea. Aquesta és una pràctica molt habitual en comunitats lingüístiques bilingües a l'hora que els alumnes puguin desenvolupar en igualtat de condicions el seu aprenentatge de dues llengües. A més, és una pràctica quotidiana a les classes d'anglès quan aquest professorat ha de fer classes en llengua anglesa i amb una altra llengua. Això que és tan habitual i comprensible, esdevé una circumstància difícil a l'hora d'ensenyar llengües. Per això s'empra aquest recurs, amb la intenció que els infants, en la seua expressió oral, tan important per desenvolupar les seues competències lingüístiques, puguin fer un ús adequat amb els adults de les diferents llengües que conviuen, i volem insistir en aquest concepte, conviuen, dins dels centres. Seria molt difícil d'una altra manera. Es tracta d'una dramatització. D'una representació. D'un recurs pedagògic fonamentat i creatiu que ajuda a l’aprenentatge de les diferents llengües als nostres alumnes. De fet, a les universitats se'ns ha ensenyat aquest recurs als que som docents.


Per això ens surten moltes preguntes:
 • Per què mai s'ha fet notícia de les mateixes pràctiques pedagògiques quan algú les ha fet per a desenvolupar l'àrea o assignatura d'anglès? Aquesta és una pràctica habitual i amb llarga tradició dins de les nostres aules. Per què ningú ha acusat cap docent d'anglès de ridiculitzar aquesta llengua? No hem vist cap denúncia cap a la Missis Paty, o cap Mister Taylor. Tal vegada perquè seria absurd? Tal vegada perquè això no ven conflicte i crispació?
 • Per què una suposada periodista no contrasta pedagògicament una opinió d'un pare? No sap que això té un fonament des del punt de vista de la psicologia, de la sociolingüística i el que és més important, de la pedagogia i de la didàctica de les llengües?
 • Per què no realitza una bona praxis periodística i contrasta amb la resta de famílies? O de si és real el que aquesta persona conta i com ho conta? És així com es desenvolupa una bona pràctica periodística? És conscient aquesta periodista que l’article desperta la intolerància i l’odi d’un sector de la societat que no accepta la diversitat del nostre país? El docent ja ha rebut diverses amenaces de mort mitjançant telefonades al centre després de sortir publicada la denúncia, en uns fets lamentables que ja han estat denunciats als jutjats.
 • Per què hi ha representants polítics que se sumen a aquesta campanya de desprestigi d’un centre públic que fa una feina tan necessària per la societat eivissenca sense un mínim de responsabilitat, i el que és més greu, sense conèixer de primera mà altres opinions que facin veure quina és la realitat del que l’escola desenvolupa i de les pràctiques que allí es fan? És una forma d’obtenir rèdit polític, a pesar del mal que li fan al sistema educatiu i a la llengua pròpia d’Eivissa?
 • És més, quin tipus de persona pot sembrar tant d’odi cap a un docent sense tenir el més mínim de proves ni d’arguments? Tal vegada aquestes persones ridiculitzarien una llengua pel simple fet de no ser la seua llengua materna? Tal vegada fiquin en les ments d’uns altres els seus propis prejudicis? No saben que són models per als seus propis fills i filles?
 • No saben que nosaltres estam aquí per desenvolupar al màxim les competències lingüístics en el màxim de les llengües possibles dels nostres fills i filles? Saben quins són els resultats que s’obtenen en català i castellà a les Illes Balears? Coneixen la pèrdua de parlants de català a Eivissa? Ho recordam:
A les Proves IAQSE any 2015 el català està 4 punts per sota del castellà a Eivissa. A les proves PISA 2015, a la prova de comprensió lectora en llengua castellana s’obté una puntuació de 485, front al 496 de la mitjana estatal, una puntuació que, comptabilitzat el marge d’error típic, és a efectes acadèmics similar a de la mitjana estatal.
Segons la darrera enquesta d’usos lingüístics l’ús de la llengua catalana ha baixat un 8,2% del 2004 al 2014.
És això el que volen, que hi hagi una llengua que desaparegui? Nosaltres mai voldríem això per cap llengua. Nosaltres estimam les llengües, totes. Són la manera que ens comunicam, que compartim, que els nostres infants es relacionen i construeixen el seu món. A les escoles d’Eivissa es respecta i es fomenta la pluralitat lingüística. És un element de cohesió social i no una arma d’enfrontament.
 • No ho saben això aquestes persones? Els convidam, us convidam, a què passeu un matí en qualsevol de les nostres escoles i que pugueu viure, en primera persona, la realitat de les nostres aules. Una realitat multicultural on les diferents llengües presents uneixen i no divideixen; fan amistat, i no divisió; creen cooperació i no conflicte.


Per tot això, des del col·lectiu de les famílies volem deixar clar que defensam el nostre dret  a estar informats de les metodologies emprades als nostres centres educatius i si no entenem l’objectiu o no hi estem d’acord tenim dret a ser escoltats i a rebre les explicacions que pertoquin, però malgrat les pràctiques educatives no siguin del nostre gust, hem d’acceptar l’autoritat pedagògica dels docents si aquestes estan avalades pel claustre i per la recerca pedagogia, com és en el cas que mos ha reunit avui aquí.
Remarcar el fet que a l’AMIPA del centre no havia arribat mai cap mena de queixa per la tasca d’aquest mestre i que el denunciant mai s’havia posat en contacte amb l’AMIPA per fer arribar el seu malestar.
Remarcar també que al CEIP Can Raspalls hi ha una veritable implicació de les famílies en el funcionament del centre, que el centre ha comptat en tot moment amb el suport i recolzament de les famílies, que malgrat no voler entrar en conflictes no ha tingut més remei que posicionar-se perquè es diu que perquè la mentida s’imposi, només és necessari que els que saben la veritat callin i no facin res, i no serem nosaltres els que callem i no facem res, les famílies no volem, ni tolerarem que ens utilitzin de forma capciosa com s’ha fet a l’article, difamant la tasca d’un centre del que ens sentim orgullosos, tergiversant la realitat del nostre dia a dia.
Per altra banda, potser en política tot val, però avui aquí volem deixar clar que no permetrem que, una vegada més, els interessos partidistes sembrin llavors de conflicte i crispació a la nostra comunitat educativa. No permetrem que s’utilitzi l’educació com a arma política. Exigim responsabilitat als representant polítics, responsabilitat i respecte cap als professionals i cap a les famílies. Ja vàrem tenir prou crispació la legislatura passada, si volen parlar d’educació que ho facin amb tarannà constructiu, aportant propostes realistes als problemes que estan pendents de resoldre, que parlin amb els agents educatius, així sí que podrem construir una societat millor i de pas, donar exemple als nostres joves. L’estratègia de desprestigi de la tasca docent als nostres centres i de manipulació de l’opinió pública no tindrà altre resultat que el enfrontament amb la comunitat educativa en el seu conjunt.


Per acabar, diguem a aquestes persones, aquí i ara, en veu alta i forta: no ens toqueu l’escola. No toqueu els nostres centres, perquè ens trobareu, com podeu veure en aquesta roda de premsa, tot junts, units i sense por ni fissures. Eivissa té uns grans professionals i es treballa molt i molt dur per fer d’aquesta societat millor. No toqueu l’escola, perquè som els professionals de l’ensenyament i sabem el que tenim entre mans. Perquè som famílies que col·laborem amb les escoles i instituts i ens impliquem en l’educació dels nostres fills i filles.
No ens toqueu l’escola, perquè nosaltres som els primers en voler millorar el sistema lluny de corporativismes que l’única cosa que faria seria tirar pedres contra el nostre propi teulat. Repetim a aquestes persones, amb determinació, que no ens toqueu l’escola amb les vostres falsedats i manipulacions, perquè nosaltres us respondrem com hem fet ara i sempre: amb arguments sòlids i contrastables. No ens toqueu l’escola. No us ho permetrem.


PROU D’UTILITZAR L’EDUCACIÓ COM A ARMA POLÍTICA DESPRESTIGIANT LA FEINA DELS CENTRES I DELS DOCENT.

jueves, 4 de octubre de 2018

NOTA PREMSA ILLES PER UN PACTE

“FAPA EIVISSA juntament amb tots els integrants d’ILLES PER UN PACTE, ens preguntem si els nostres representats polítics estan fent un veritable esforç de consens per fer realitat el que la comunitat educativa fa temps va aconseguir: un PACTE EDUCATIU.


La ciutadania ja els ha manifestat la seva voluntat i necessitat, què esperen a signar el PACTE EDUCATIU POLÍTIC que garanteixi estabilitat al nostre sistema educatiu? PACTE JA!!!!”


viernes, 9 de marzo de 2018

FAPA EIVISSA! PROU DISCRIMINACIÓ! 8 DE MARÇAINA TARABINI EN LES JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Interessant aproximació a les causes del fatídic abandonament escolar. La bona notícia és que hi ha molt d'espai de millora, tot està per fer, moltes coses han de canviar i entre tots podem fer-ho; la mala, que el procés és massa lent i seguim perdent i expulsant joves del nostre sistema educatiu sense donar-los alternatives. Ens hi hem de posar ja!!!


http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/03/07/jovenes-abandonan-sistema-educativo-estimulo/974119.html

lunes, 5 de marzo de 2018

Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen amb Anton Aubanell a les Jornades Parlam d’educació 2018
JORNADES PARLAM D'EDUCACIÓ

Ja han començat les xerrades sobre educació organitzades per l’Associació Professional de Docents en les quals FAPA EIVISSA col.labora  i ho fa perquè estam convençuts que una participació activa de les famílies a les escoles i tot el que les envolta suposarà una millora del sistema en general i de l’educació dels nostres fills en particular. No són xerrades adreçades només als docents.

Ara bé, per fer efectiva aquesta participació, és necessari que ens formem, que aprenguem com fer-ho de manera que realment sigui positiva.
Sé que no tenim gaire temps, que tots anam molt enfeinats ( jo també som mare treballadora ) i que hi ha famílies que per feina o altres raons no podran assistir a aquestes xerrades, però us demanaria que tots aquells que pugueu,  vengueu, perquè podeu estar segurs que aquestes xerrades ens donaran a conèixer eines per ajudar els nostres fill en el seu desenvolupament a les escoles i fora d’elles.

L’escola inclusiva és l’escola de tothom, on tots i totes tenen cabuda i poden participar en la mesura de les seues possibilitats. Implica un canvi de paradigma: de la importància única del currículum a una escola integral amb una educación completa. Això sense oblidar l’aprenentatge que suposa per l’alumne “típic” compartit aprenentatge amb alumnat de diversitat funcional”.

Les famílies també volem ser agents de canvi al sistema educatiu!!! Us hi esperem!!!

lunes, 22 de enero de 2018

MESA DE DIÀLEG. PROBLEMÀTICA CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN L'ADOLESCÈNCIA

NOTA DE PREMSA
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa organitzà una Mesa de diàleg amb les diferents entitats d’arreu de l’illa per tractar la problemàtica del consum primerenc d’alcohol i drogues a l’adolescència. La Mesa va tenir lloc el dimecres 25 d’octubre a les 10:30 hrs. a les instal·lacions del Consell d’Eivissa.
            Des de la nostra federació venim  detectant ja fa temps l’enorme preocupació per aquesta qüestió, i havent analitzat la situació en nombroses ocasions hem arribat a la conclusió de que  les famílies per si soles no podem lluitar per revertir aquesta situació,  però, com a representants de 44 associacions de pares i mares on s’agrupen un gran nombre de famílies, repartides per tota Eivissa, volem ser el catalitzador de les actuacions que es duguin a terme per lluitar contra aquesta lacra.
            És per això que hem organitzat aquest Mesa, per intentar reunir a la major quantitat possible de persones, que des de diferents institucions i associacions treballen amb un mateix objectiu i que, estem segurs,  poden ser promotores d’estratègies conjuntes per afrontar el difícil repte que tenim al davant, PREVENIR EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN MENORS.
            Aquesta problemàtica no afecta només a les famílies dels joves, sinó que implica a tota la societat. No podem considerar el problema de forma aïllada, separant als joves del context social en el que creixen i es desenvolupen com a persones autònomes, sinó de forma conjunta i així treballar sobre tots els elements involucrats: joves, família, centre educatiu, barri i municipi. És per això que tots ens hem d’implicar per  evitar aquesta introducció primerenca de consum d’alcohol, que més endavant va lligat també al consum de drogues.
         A nivell balear existeix la Plataforma d’Oci de Qualitat de la que FAPA EIVISSA, com a federació integrant de COAPA BALEARS, n’és entitat integrant. Però considerem que, donades les característiques específiques de cada illa i la nostra separació física, és necessari que des de cada illa es treballi i es coordini aquesta feina perquè tingui un resultat global i és per això que entenem que hem de  crear una Plataforma Insular per a combatre aquesta problemàtica de manera específica a Eivissa. Malgrat des de diferents institucions es duen a terme actuacions aïllades,  aquestes no tenen el resultat desitjat, creiem que precisament per aquest motiu, ser aïllades. Estem convençuts que una feina conjunta i coordinada entre representants de centres educatius, famílies, ajuntaments, entitats , federacions, i com no, la cobertura dels mitjans de comunicació,  serà l´única garantia d’èxit de qualsevol iniciativa o acció.
            És la nostra responsabilitat prendre consciència de la gravetat del problema  i prendre les mesures necessàries.
            Les entitats participants són les següents:
DELEGACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ D’EIVISSA
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
AJUNTAMENT  SANTA EULÀRIA DES RIU
AJUNTAMENT EIVISSA
 AJUNTAMENT SANT ANTONI
AJUNTAMENT SAN JOSEP
 AJUNTAMENT SAN JOAN DE LABRITJA.
 CONSELL D’EIVISSA
 CENTRES SECUNDÀRIA –
EDUCADORS SOCIALS A CENTRES EDUCATIUS.
CAEB. CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LAS BALEARES
PIMEEF
ASOCIACIÓN DE SALAS DE FIESTAS Y DISCOTECAS DE IBIZA
            Esperem ser capaços entre tots de introduir les mesures necessàries per  i iniciar un veritable canvi en la nostra societat per millorar la situació. El simple fet de mirar el problema de cara i desemmascarar la normalització de les conductes i hàbits d’oci entre els nostres fills serà una gran passa endavant.

           
           
             Josefa Costa Tur

            PRESIDENTA FAPA EIVISSA I COAPA BALEAR

martes, 21 de febrero de 2017

PREMI RAMON LLULL 2017

La plataforma Illes per un Pacte ha rebut el premi RAMON LLULL 2017, per la seva tasca en el àmbit de l'ensenayament, aquest plataforma està formada per voluntaris de cinc moviments educatius de les quatre illes - Assemblea de Docents, Cercle per l'educació, COAPA, MenorcaEdu21 i Pitiüses per l'Acord Educatiu.

Des de FAPA EIVISSA, com associació integrant de Pitiüses per l'acord Educatiu, volem agrair aquest premi, destacant la seva rellevància i compartir-lo amb les persones que, des de diferents institucions i associacions, dediquen de forma desinteressada part del seu temps a treballar i lluitar per la millora de l'educació dels nostres fills i filles a la nostra illa, especialment als membres de les AMIPAS, als components dels consells escolars de centres, municipals i insular.

Aquest guardó és un reconeixement a feina de la comunitat educativa de les illes i dóna valor a les hores i hores que hi dedicam. Ben segur que ens facilitarà la feina que tenim al davant. Va per tots els que vàrem creure, i creiem, que amb la nostra feina podem, canviar la nostra societat i fer-la millor. Enhorabona!!!!

------------------------------------------------------

La plataforma "Illes per un Pacte" ha recibido el premio "RAMON LLULL 2017" por su labor en el ámbito de la enseñanza. Esta plataforma esta formada por voluntarios de cinco movimientos educativos de las cuatro islas: "Assemblea de Docents, Cercle per l'educació, COAPA, MenorcaEdu21, Pitiüses per l'Acord Educatiu".

Desde FAPA IBIZA, y como asociación integrante de "Pitiüses per l'Acord Educatiu", queremos agradecer este premio, destacando su relevancia y compartiéndolo con todas las personas que, desde distintos instituciones y asociaciones, dedican desinteresadamente parte de su tiempo a trabajar y luchar por la mejora de la educación de nuestros hijos e hijas en esta isla. Especialmente, queremos agradecer el trabajo hecho por los miembros de las APIMAS, los componentes de los consejos escolares de los centros, municipales e insulares.

Este premio es un reconocimiento al trabajo de la comunidad educativa de las islas y da valor a las horas y horas que le dedicamos. Seguro que nos facilitará el trabajo que tenemos por delante. Por todos los que creímos, y creemos, que con nuestro trabajo podemos cambiar la sociedad y mejorarla. ¡Enhorabuena!