miércoles, 5 de junio de 2019

Ajudes per a menjadors escolars. BOIB 1juny19

BOIB Núm.073 - 1/juny/2019
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Núm. 5334
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020
Fets
1. L’article 27 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental el dret a l’educació.
2. L’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix que per garantir la igualtat de tots els ciutadans en l’exercici del dret a l’educació s’han d’establir beques i ajuts a l’estudi per tal de compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.
3. L’article 9.1 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, reconeix a tots els estrangers menors de 18 anys el dret a accedir al sistema públic de beques i ajuts.
4. Dins l’àmbit autonòmic de les Illes Balears, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que, prèviament, el conseller competent n’hagi establert les bases reguladores per mitjà d’una ordre.
5. En aplicació d’aquesta obligació l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura, les quals es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol.
6. L’article 1 d’aquesta Ordre, en l’apartat 2.6, especifica que poden ser objecte d’ajut, entre d’altres, els serveis complementaris a l’ensenyament, i hi inclou els ajuts per a menjador al subapartat 2.6 a.
7. Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental a l’educació, elimina traves que en dificultin l’exercici i respon, també, a la necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares amb la vida familiar.
8. Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui dia una prioritat i, per això, és necessari convocar ajuts de menjador, que tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.
9. L’estratègia Europa 2020 va posar en marxa l’indicador AROPE (at risk of poverty and exclusion) o taxa de risc de pobresa i exclusió social. Amb la finalitat de millorar l’equitat d’aquests ajuts s’ha incorporat aquesta metodologia per tal de calcular la puntuació dels diferents sol·licitants tenint en compte les dades corresponents a les Illes Balears.
10. L’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura.
11. L’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, modificat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 26 de març de 2019, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per als anys 2018-20 (punt 3, Objectiu III.1.1).
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).
2. La Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12 de gener).
3. La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre).
4. La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).
5. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre).
6. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril).
7. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d’agost i BOE núm. 202, de 22 d’agost).
8. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d’agost).
9. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).
10. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
11. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
12. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), modificat, entre d’altres, pel Decret 18/2017, de 2 de novembre (BOIB núm.135, de 4 de novembre).
13. El Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig), afectat per l’Acord de Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011 (BOIB núm. 78, de 28 de maig).
14. L’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercici 2018-2020 (BOIB núm. 31, de 10 de març) i la Resolució de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 26 de març de 2019 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 42, de 2 d’abril).
15. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, de 11 de juliol).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Publicar les instruccions generals per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020 que es recullen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
2. Publicar el model de sol·licitud, que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
3. Publicar el model d’acceptació de l’ajut, que figura a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
4. Publicar el model de rebut de l’ajut, que figura a l’annex 4 d’aquesta Resolució.
5. Publicar el model d’ajuts rebutjats, que figura a l’annex 5 d’aquesta Resolució.
6. Publicar els models de conveni de col·laboració, d’acord amb l’apartat tercer de l’annex 1 d’aquesta Resolució, que figuren als annexos 6 i 7.
7. Publicar el model de diligència de registre, que figura a l’annex 8 d’aquesta Resolució.
8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, data a partir de la qual comença a vigir.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 16 de maig de 2019
El Conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March i Cerdà
  
ANNEX 1
Instruccions generals per als centres educatius
  
Primer
Objecte de la convocatòria i quantia dels ajuts
1. L’objecte d’aquests ajuts és finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que durant el curs 2019-2020 cursin estudis d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris, o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris; com també afavorir l’escolarització i compensar els alumnes escolaritzats en centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formen part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària.
2. Els ajuts s’han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601.421K03.48021.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2019, per un import màxim d’ 2.400.000 euros, i d’1.100.000 euros per a l’any 2020. D’aquests, 3.400.000 euros s’han de destinar a atendre els ajuts derivats de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, i 100.000 euros a atendre les peticions dels alumnes que utilitzen el servei de transport escolar durant el curs escolar 2019-2020. Aquesta distribució és orientativa i es pot modificar en funció de les necessitats. En qualsevol cas, aquesta partida es pot incrementar per modificació pressupostària per tal de disposar de més recursos per a aquesta finalitat mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, d’acord amb l’article 4.3 b de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009.
3. Aquest expedient de convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador escolar per a alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020 es tramita com a expedient de despesa plurianual corresponent als exercicis 2019 i 2020.
Segon
Requisits dels beneficiaris
Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de complir els requisits següents:
a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2019-2020.
b) Estar escolaritzat en centres del primer cicle d’educació infantil que formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagin signat el conveni pertinent.
c) Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2019-2020.
d) Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir del VIII Informe AROPE de la Unió Europea per a les Illes Balears (2018).

Nombre d’adults (majors de 14 anys)
Nombre de menors (menors de 14 anys)
Renda familiar total
1
1
23.410,40 €
1
2
28.812,80 €
1
3
34.215,20 €
2
1
32.414,40 €
2
2
37.816,80 €
2
3
43.219,20 €
3
1
41.418,40 €
3
2
46.820,80 €
3
3
52.223,20 €
S’han d’afegir 5.402,40 € per cada menor de 14 anys més, i 9.004,00 € per cada adult major de 14 anys més.
Tercer
Conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts
  
a) Centres concertats
Els centres privats concertats que participin en aquesta convocatòria han de subscriure abans del 31 de juliol un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria d’Educació i Universitat per gestionar, durant el curs 2019-2020, els ajuts individuals de menjador segons el model de l’annex 6.
b) Centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària
Els centres del primer cicle d’educació infantil que participin en aquesta convocatòria han de subscriure abans del 31 de juliol un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria d’Educació i Universitat per gestionar, durant el curs 2019-2020, els ajuts individuals de menjador segons el model de l’annex 7.
Els titulars dels centres han de concertar una cita per a la signatura del conveni al correu menjadorescolar@dgice.caib.es.
Quart
Beneficiaris
Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits següents:
a) Beneficiaris directes:
1. Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
2. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
3. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b) Beneficiaris per barem:
1. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen a l’apartat vuitè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostària.
2. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:
- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2019-2020 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
  
Cinquè
Membres de la unitat familiar
1. Són membres de la unitat familiar:
a) L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.
b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
c) Els germans menors d’edat.
d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.
f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut.
3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, BOIB núm.156, de 29 de desembre) o de situació de fet estable.
​​​​​​​Sisè
Càlcul de la renda total familiar
Per determinar la renda dels membres computables cal sumar la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2017 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2017 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Setè
Càlcul del nombre d’unitats de consum del nucli familiar
1. Per calcular les unitats de consum del nucli familiar s’han de tenir en compte tots els membres de la unitat familiar d’acord amb l’apartat 5.
2. El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d’adults majors de 14 anys suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de 14 anys suposen 0,3 unitats de consum.
3. El programa GestIB, en l’apartat Baremació, calcularà de manera automàtica el nombre d’unitats de consum d’acord amb les dades introduïdes.
Vuitè
Criteris per atorgar la valoració segons el barem
Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Condicions econòmiques:
Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2017. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre d’unitats de consum, calculats segons l’apartat setè, se li ha d’adjudicar la puntuació següent:
Ingressos
Puntuació
Fins a 1.000 euros
15 punts
De 1.000,01 euros a 2.000 euros
13 punts
De 2.000,01 euros a 3.000 euros
11 punts
De 3.000,01 euros a 4.000 euros
9 punts
De 4.000,01 euros a 5.000 euros
7 punts
De 5.000,01 euros a 6.000 euros
5 punts
De 6.000,01 euros a 7.000 euros
4 punts
De 7.000,01 euros a 8.000 euros
3 punts
De 8.000,01 euros a 9.000 euros
2 punts
De 9.000,01 euros a 10.000 euros
1 punt
Més de 10.000 euros
0 punts
b) Dades familiars:
Per cada infant en acolliment
1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33 %)
2 punts
Per família nombrosa general
1 punt
Per família nombrosa especial
2 punts
Per família monoparental
2 punts
Per tenir dos o més infants escolaritzats que facin ús del menjador
1 punt
c) Condicions sociofamiliars desfavorables:
El consell escolar ha d’aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de la proposta de valoració feta per l’equip directiu, amb l’ajuda de l’equip de suport i PTSC del centre, segons les orientacions següents i d’acord amb la informació i els documents que hagi pogut recaptar:
a) Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):
- Maltractament físic, psíquic o emocional
- Violència domèstica
- Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i psíquica (ignorància, rebuig, etc.)
- Abús o explotació sexual o laboral
- Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.)
- Problemes de salut provocats
- Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa de mort, presó o incapacitat d’aquests)
b) Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):
  • Característiques familiars:
- Estructura familiar
- Relacions familiars
- Context socioeducatiu (aïllament, dèficits, etc.)
- Competència per a l’educació i criança dels fills
- Salut física o psíquica dels pares
  • Salut física i psicosocial dels infants
c) Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim atorgat en aquest apartat, 2 punts):
- Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu
- Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills (per problemes crònics, físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin ser causa d’indisponibilitat)
- Situació de desocupació d’un o més membres de la unitat familiar
Si disposa d’un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directa de 4 punts en aquest apartat.
Novè
Quantia dels ajuts
1. La quantia dels ajuts assignada a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de beneficiari dependrà del tipus d’ajut i de la puntuació obtinguda a l’apartat econòmic en la valoració de les sol·licituds. La quantia s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Universitat:
a) Beneficiaris directes:
- 70 % del cost mitjà del menjador (740 euros)
b) Per motius socioeconòmics:
- Més de 10 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (740 euros)
- De 9 a 5 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (528 euros)
- De 4 a 0 punts: 30 % del cost mitjà del menjador (317 euros)
 - Per motius de desplaçament:
- De 15 a 7 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (528 euros)
- De 6 a 0 punts: 30 % del cost mitjà del menjador (317 euros)
2. El centre només pagarà al beneficiari la quantia corresponent a partir dels dies en què realment hagi fet ús del servei de menjador.
3. En cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador.
4. Els alumnes d’incorporació tardana han de percebre una quantitat proporcional al període en què hauran estat matriculats.
Desè
Presentació de sol·licituds i termini
1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es).
2. En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2019-2020, o se sol·licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport conjuntament, la petició s’ha de formular en un únic imprès.
3. Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2019-2020 en un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.
4. Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats, poden presentar les sol·licituds en els períodes extraordinaris següents:
- Centres d’infantil i primària: del 24 al 28 de juny
- Centres de secundària: del 27 de juny al 2 de juliol
- Centres del primer cicle d’Educació Infantil: del 18 al 28 de juny
5. En el supòsit d’admissió de sol·licituds d’alumnes d’incorporació tardana, es poden presentar propostes fins al 20 d’abril de 2020. El llistat provisional per a alumnes nouvinguts es publicarà als centres el dia 20 de maig de 2020.
6. Si amb anterioritat al 20 d’abril de 2020, un alumne adquireix les condicions necessàries per ser considerat beneficiari directe, podrà sol·licitar l’ajuda fora del termini ordinari.
7. Els alumnes que, amb l’autorització expressa del director general d’Innovació i Comunitat Educativa (seguint l’apartat m de l’article 3.1 de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris —BOIB núm.131, de 18 de setembre de 2003—), usin el servei de menjador en un centre diferent a aquell on cursin els estudis han de presentar la sol·licitud, emplenada adequadament, al centre on cursin els estudis.
8. Si la sol·licitud o la documentació presentades estan incompletes i/o tenen deficiències, el centre educatiu ha de requerir la persona sol·licitant perquè les esmeni en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de la recepció del requeriment.
9. Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2018.
b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c) Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat cinquè d’aquesta convocatòria.
10. A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent:
a) Per obtenir punts per renda cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.
b) Per obtenir punts per criteri familiar:
i. Per família nombrosa, s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2018.
ii. Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.
iii. Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
iv. Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.
v. Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, n’hi ha prou de fer-ho constar a la sol·licitud d’ajuts de menjador.
c) Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions de l’apartat sisè d’aquesta resolució.
11. En els casos dels beneficiaris directes han d’aportar la següent documentació:
a) Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
b) Els alumnes víctima de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
c) Els alumnes que ells o els seus pares o tutors tinguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició.
12. Per obtenir punts per a ajuts que s’hagin sol·licitat per motius de desplaçament, a més de la documentació dels punt anteriors, que s’ha de tenir en compte només a l’efecte de l’ordre de prelació en el cas que la quantia assignada a aquests alumnes no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, s’ha de presentar:
a) Un certificat emès pel centre en què l’alumne cursi estudis durant el curs escolar 2019-2020 que acrediti la jornada partida o la utilització del servei de transport escolar.
b)  Un certificat de residència de l’alumne.
  
Onzè
Autoritzacions
1. La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica autoritzar la Conselleria d’Educació i Universitat per obtenir les dades necessàries a través de l’Agència Tributària per determinar la renda familiar a l’efecte d’obtenir l’ajut.
2. La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica autoritzar la direcció del centre en què estigui matriculat l’alumne o alumna perquè percebi l’ajut corresponent a través del compte corrent del centre. La persona que tingui la pàtria potestat del menor beneficiari de l’ajut ha d’expressar per escrit aquesta autorització en l’espai que es destina a aquest efecte al model de sol·licitud.
3. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria i autoritza l’òrgan competent a consultar si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
Dotzè
Tramitació en els centres docents
1. La direcció del centre docent ha de rebre les sol·licitud i executar les operacions següents:
a) Registrar l’entrada de la sol·licitud o, si n’és el cas, emetre una diligència per fer-ne constar l’entrada, segons el model que figura a l’annex 8 d’aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es).
b) Confirmar que cada alumne o alumna presenti una única sol·licitud.
c) Revisar que la sol·licitud s’ha emplenat correctament i que la documentació adjunta és correcta, i si s’escau, requerir la documentació pertinent.
d) Constatar que la persona sol·licitant tengui plaça reservada en el nivell educatiu que correspon.
e) Constatar que l’alumne o alumna és usuari de menjador o que té plaça reservada per al servei de menjador per al proper curs.
f) Emplenar l’apartat de la sol·licitud que té dades relatives als centres docents.
g) En el cas de tractar-se d’una família nombrosa, revisar si s’ha aportat una còpia del carnet de família nombrosa.
2. Un cop fetes les comprovacions descrites al punt anterior d’aquest apartat, s’ha d’introduir la sol·licitud al GestIB. Les sol·licituds s’han d’introduir abans del 13 de juliol.
3. Posteriorment, ha de comunicar a les famílies el codi corresponent a la seva sol·licitud mitjançant el resguard que genera el GestIB una vegada introduïda la sol·licitud.
4. El consell escolar ha d’informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiari dels ajuts.
5. El centre, abans del 16 de juliol, ha de registrar i trametre a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa un certificat en què constin els acords del consell escolar, així com la relació d’alumnes que ha presentat sol·licitud per ser-ne beneficiari, el qual ha de contenir:
a) La relació, per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret a rebre l’ajut, amb la puntuació corresponent.
b) La relació, per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin.
6. La direcció del centre és la responsable de verificar i custodiar la documentació adjunta a les sol·licituds, així com de la introducció correcta de les dades al GestIB.
7. La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa pot sol·licitar la documentació als centres per comprovar el compliment de la normativa vigent.
​​​​​​​Tretzè
Tramitació a la Conselleria d’Educació i Universitat
1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.
2. La instrucció del procediment s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu l’article 8 de les bases reguladores aprovades per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009.
3. La Comissió Avaluadora es constituirà a la seu de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat amb la finalitat d’elaborar l’informe que ha de servir de base a la proposta de resolució. La Comissió la formen els membres següents:
a) El director general d’Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui, com a president.
b) La cap del Servei de Comunitat Educativa.
c) Un inspector o inspectora, nomenat pel cap del Departament d’Inspecció Educativa.
d) Un director o directora d’un centre públic d’educació infantil i primària, nomenat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa.
e) Un director o directora d’un centre concertat, nomenat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa.
f) Una persona en representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Balears (COAPA).
g) Un funcionari o funcionària de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, que actuarà com a secretari.
4. La Comissió ha d’analitzar les valoracions fetes pels centres, confeccionar la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elevar a l’òrgan instructor l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució de la convocatòria en la qual es determinen, d’acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per
centres i la quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a la denegació de l’ajut, tot especificant-ne el motiu.
5. En el cas de possibles empats, s’ha de prioritzar qui tengui menys renda en funció dels membres de la unitat familiar. Si persisteix l’empat, la Comissió Avaluadora ha de determinar, motivadament, qui té dret a ser persona beneficiària de l’ajut.
6. La Comissió Avaluadora ha de reservar la quantitat de 5.000 euros en previsió de la presentació de sol·licituds d’ajuts corresponents a alumnes d’incorporació tardana. Una vegada finalitzat el procediment de presentació per part del consell escolar de cada centre de la relació d’alumnes d’incorporació tardana proposats com a beneficiaris, s’ha de confeccionar la relació d’alumnes per ordre de puntuació i distribuir la quantia esmentada seguint els criteris establerts per la Comissió Avaluadora recollits en els punts anteriors.
7. Els alumnes que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit la puntuació que els permeti obtenir l’ajut, i atès que els recursos disponibles són limitats, queden en una llista d’espera, ordenats d’acord amb la seva puntuació. En aquest supòsit, si algun dels alumnes beneficiaris de l’ajut s’hagués donat de baixa del servei de menjador, hagués deixat d’assistir definitivament al menjador o, per qualsevol motiu, no pogués gaudir d’aquest ajut, el consell escolar del centre l’ha d’assignar a l’alumne següent de la llista esmentada. En el cas que no quedin alumnes a la llista d’espera, el consell escolar podrà assignar aquesta quantitat de manera argumentada a alumnes que presenti situacions sociofamiliars o econòmiques que així ho recomanin.
8. Una vegada examinades les propostes registrades dels consells escolars, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa ha de trametre, mitjançant el GestIB, el llistat provisional d’alumnes admesos i exclosos.
9. El llistat provisional a què es refereix el punt anterior ha de contenir les dades següents:
a) El codi de la sol·licitud, atès que a la resolució definitiva de concessió que es publica al BOIB només consta aquest codi a l’efecte d’identificar cada sol·licitud.
b) Les valoracions dels apartats a què es refereix l’apartat quart d’aquesta Resolució.
10. El dia 2 de setembre de 2019 els centres han de publicar el llistat provisional al tauler d’anuncis del centre. Aquest llistat ha de romandre al tauler d’anuncis durant 20 dies naturals. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades del llistat. El centre ha d’introduir al GestIB les al·legacions presentades, les ha de resoldre i ha de comunicar-ne la resolució als tutors legals que les hagin efectuades en un termini de tres dies lectius.
11. Acabat el termini per al·legar i, si s’escau, una vegada resoltes les al·legacions que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin al GestIB tenen la consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió corresponents.
12. La proposta de resolució s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es) i al tauler d’anuncis dels centres a l’efecte que els sol·licitants comuniquin l’acceptació de l’ajut al centre (annex 3 d’aquesta resolució). En qualsevol cas, l’acceptació, tal com consta a la proposta de resolució, s’entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari.
Catorzè
Adjudicació d’ajuts
1. La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al secretari general, per delegació del conseller d’Educació i Universitat (Resolució de 19 d’octubre de 2015 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat —BOIB núm. 156, de 27 d’octubre de 2015—).
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del termini extraordinari de presentació de sol·licituds.
3. La resolució, que es dicta a partir de la proposta de l’òrgan instructor, ha de ser motivada i ha d’incloure:
a) La relació, per codi, dels alumnes seleccionats, amb indicació del centre corresponent.
b) La relació, per codi, dels alumnes que, tot i complir els requisits de la convocatòria, no han assolit una puntuació suficient que els permeti obtenir l’ajut. Els alumnes inclosos en aquest darrer annex han de quedar ordenats d’acord amb la puntuació i constituir una llista d’espera, amb la qual s’han d’anar substituint, per ordre rigorós de puntuació, els alumnes adjudicataris que, per qualsevol motiu, deixin de ser beneficiaris de l’ajut.
c) La relació dels alumnes exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
4. La resolució es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, a efectes informatius, a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es). Ha de contenir:
a) Els recursos administratius pertinents que es puguin haver interposat en contra.
b) La quantia exacta de l’ajut proposat.
  
Quinzè
Pagament dels ajuts
1. El pagament dels ajuts s’ha de fer als centres en dos pagaments, un a càrrec de la partida pressupostària de l’any 2019 i l’altre de l’any 2020, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l’ús del servei de menjador.
2. El centre escolar ha de gestionar l’ajut amb l’autorització prèvia de la persona beneficiària.
3. El centre ha d’abonar mensualment, tenint en compte els dies que realment s’hagi utilitzat el servei de menjador, la quantitat corresponent de l’ajut concedit a cada alumne o alumna a compte del servei de menjador escolar a l’empresa o entitat que gestioni aquest servei. La família dels alumnes ha d’abonar la part que li correspongui a compte del servei de menjador. No obstant això, si la persona beneficiària no es troba al dia dels pagaments de les quotes del servei de menjador escolar, el centre s’ha de fer càrrec de la gestió de l’ajut rebut pel beneficiari.
4. En el cas dels alumnes que usin el servei de menjador en un centre diferent d’aquell on cursin els estudis, el centre on duen a terme els estudis ha de transferir l’ajut de menjador al centre on es duu a terme el servei. Aquest darrer és l’encarregat de pagar a l’empresa o entitat que gestioni el servei de menjador l’ajut concedit en el termini de 30 dies naturals.
5. En el cas que el pagament a la persona beneficiària de l’ajut no es pugui fer efectiu perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la família, el secretari o òrgan directiu del centre educatiu ha d’expedir un certificat d’aquesta circumstància i l’import de l’ajut atorgat passa a formar part del romanent d’ajuts de menjador del centre. Aquest, de conformitat amb el consell escolar, pot destinar el romanent a cobrir necessitats derivades del servei escolar de menjador d’alumnes del centre que, acreditant una situació econòmica desafavorida, puguin ser beneficiaris d’ajuts econòmics per ser usuaris del servei escolar de menjador.
6. El centre que per conveni formi part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària no pot fer efectiu el pagament de l’ajut ha d’actuar segons el que estableix el conveni d’entitat col·laboradora.
​​​​​​​Setzè
Justificació dels ajuts
1. La justificació d’aquests ajuts es produeix pel fet de reunir els requisits per ser-ne beneficiari.
2. La direcció del centre ha de trametre a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa els annexos 4 i 5, justificatius de l’aplicació dels ajuts, abans del 30 de juny de 2020.
Dissetè
Compatibilitat dels ajuts
1. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics i privats, nacionals i internacionals, sempre que conjuntament o aïlladament no se superi la quantia total que se li concediria segons el que estableix l’apartat novè d’aquesta convocatòria.
2. S’exceptua de la regla anterior l’obtenció d’ajuts de menjador per motius socioeconòmics desfavorables, que és incompatible amb l’ajut de menjador per motius de desplaçament.
3. Els sol·licitants tenen l’obligació de comunicar, mitjançant l’imprès de sol·licitud, l’obtenció o concessió d’altres subvencions per a la mateixa finalitat.
4. En el cas que, amb posterioritat a la concessió de l’ajut, el beneficiari rebi ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, s’ha d’emetre una resolució que modifiqui la concessió, que podrà afectar l’import de l’ajut.
Divuitè
Reintegrament dels ajuts
1. D’acord amb el que disposen l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005 i l’article 21 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha rebut la persona beneficiària i l’exigència, si n’és el cas, de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en els casos que estableix l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005.
2. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per resolució de l’òrgan competent i s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les particularitats que s’estableixen al Decret legislatiu 2/2005, a les disposicions reglamentàries de desplegament i a la legislació de finances.
3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
Dinovè
Custòdia i destrucció de documents
Els centres docents han de custodiar les sol·licituds i la documentació adjunta durant un termini de cinc anys, transcorreguts els quals s’han de destruir, d’acord amb les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, de la Conselleria d’Educació i Universitat.